Vedtekter

Føflekkreftforeningens vedtekter er styrende for vårt arbeide og endringer kan bare foretas på ordinærteller ekstra ordinært årsmøte. 

1 Foreningens navn:

 • Foreningens navn er FØFLEKKREFTFORENINGEN og foreningen ble stiftet 09.mai.2015.

2 Formål

 • Føflekkreftforeningen er en forening for personer som har eller har hatt føflekkreft, deres pårørende/nærstående og andre interesserte i Norge.

Føflekkreftforeningen vil arbeide for:

 • å støtte den enkelte pasient/pårørende bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon
 • å utvide kjennskapen til føflekkreft og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler
 • å gi forebyggende informasjon
 • å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet
 • å avholde erfaringsutvekslingsmøter (likemannstreff) og informasjonsmøter på landsbasis
 • å drive likeperson virksomhet
 • å opprette regionale eller lokale avdelinger på landsbasis
 • å følge forskningen omkring nye behandlingsmetoder for føflekkreft
 • å støtte opp om forskning på føflekkreft
 • å være politisk pådriver
 • å ha kontakt/kommunisere med tilsvarende internasjonal organisasjoner

3 Juridisk person

 • Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

4 Medlemmer

Som medlem av foreningen har følgende rett til å bli opptatt:

 • alle som har eller har hatt føflekkreft,
 • deres pårørende/nærstående (samboere, ektefeller, partnere, barn eller andre)
 • Som støttemedlem kan opptas andre interesserte som ønsker å støtte foreningen og dens arbeid

5 Stemmerett og valgbarhet

 • Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
 • Støttemedlemmer/fagpersoner kan velges til styret.
 • Medlemmer med økonomiske interesser innenfor foreningens formål og fagfelt har ikke stemmerett.

6 Kontingent

 • Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
 • Årsmøtet kan fastsette ulik kontingentsats for medlemmer og støttemedlemmer.
 • Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.
 • Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 • Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
 • Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

8 Årsmøtet

 • Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mai måned på sted fastsatt av styret, er foreningens høyeste myndighet.
 • Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsiden.
 • Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.
  • Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
 • Alle medlemmer og støttemedlemmer har forslagsrett.
 • Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett og stemmerett til årsmøtet.
 • Støttemedlemmer har møterett, men ikke stemmerett.
 • Årsmøtet plikter å påse at over halvparten av styremedlemmene er hovedmedlemmer.
 • Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
 • Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt.
 • Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppgitt på sakslisten.
 • Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges sakslisten.
 • Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

9 Ledelse av og referat fra årsmøtet

 • Årsmøtet ledes av dirigent valgt av årsmøtet.
 • Det settes opp protokoll/referat fra årsmøtet som undertegnes av to representanter årsmøtet har valgt.

10 Stemmegivning på årsmøtet

 • Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
 • Enhver møtende med stemmerett kan kreve at et vedtak treffes ved skriftlig avstemming. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 • Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.
 • Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.
 • Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
 • Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 • Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
 • Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 • Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming må alle, for å anse valget som gyldig, ha halvparten eller mer av de avgitte stemmene.
 • Punktet over gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.
 • Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd halvparten av stemmene i første omgang, anses de med halvparten eller flere stemmer som valgt.
 • Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de med flest stemmer som valgt.
 • Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • godkjenne frammøtte medlemmer
 • godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 • velge dirigent og referent, samt 2 representanter til å undertegne protokollen.
 • behandle Føflekkreftforeningens årsmelding
 • behandle Føflekkreftforeningens regnskap og revisjonsrapport
 • behandle forslag til endring av foreningens vedtekter
 • behandle saker som styret fremmer for årsmøtet
 • behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet
 • fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
 • vedta Føflekkreftforeningens budsjett
 • velge:
  • Leder
  • Andre styremedlemmer samt varamedlemmer
  • Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder
  • Medlemmer til valgkomiteen

12 Ekstraordinære årsmøter

 • Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 20% av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
 • Det innkalles skriftlig til alle registrerte medlemmer og støttemedlemmer, med minst 14 dagers varsel.
 • Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

13 Styret

 • Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer.
 • Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • Alle valg skjer for en tjenestetid på 2 år.
 • Valgene skal søkes gjennomført slik at omtrent halvparten av styret, inklusive varamedlemmene, er på valg hvert år.
 • Alle i styret kan gjenvelges.
 • Det er ingen begrensning i samlet tjenestetid i styret, men en leder kan ikke gjenvelges som leder mer en to ganger (samlet tjenestetid som leder er maksimalt 6 år sammenhengende).
 • Første år velges dog to av styremedlemmene og en varamann for ett år.
 • Styret utnevner en person som fagmedlem uten stemmerett på styremøtene.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • administrere og føre nødvendig kontroll med Føflekkreftforeningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • representere Føflekkreftforeningen utad.
 • holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 • Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, altså fullmakt til å forplikte foreningen.

14 Valgkomite

 • Til å fremme innstilling til årsmøtet på valg av styreleder samt medlemmer og varamedlemmer til styret, skal foreningen ha en valgkomité valgt av årsmøtet.
 • Valgkomiteens medlemmer må ha fullt medlemskap i foreningen og ha betalt kontingenten.
 • Årsmøtet kan vedta en instruks for valgkomiteens arbeid.
 • Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet på medlemmer av valgkomiteen.
 • Medlemmer kan gjenvelges.

15 Grupper /avdelinger

 • Føflekkeftforeningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper.
  • Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.
  • Føflekkreftforeningens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
 • For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Føflekkreftforeningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Føflekkreftforeningen utad uten styrets godkjennelse.

16 Kreftforeningen

 • Føflekkreftoreningen skal være tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem, jfr Kreftforeningens vedtekter § 2-1 d, og skal inngå samarbeidsavtale med Kreftforeningen.

17 Vedtektsendring

 • Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

18 Oppløsning

 • Oppløsning av Føflekkreftforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte.
 • Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
 • Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Føflekkreftforeningen.
 • Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 17.
 • Ved oppløsning overføres alle aktiva til Kreftforeningen.

Gardermoen, 9. mai 2015.

Hva skjer?

12.00 25. april - 21.45 13. desember 2020

Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.